VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[討論] 關於cosmos 輸出miniDP 問題
 • 2019-11-1 02:41
 • hkdio2000
 • 最新回應  2019-12-28 13:13
[討論] Vive Cosmos 無線裝置推薦的行動電源
 • 2020-2-3 16:36
 • KingHong
 • 最新回應  2020-2-20 23:48
[討論] PCIe WiGig
 • 2019-12-22 09:28
 • hawkerleo
 • 最新回應  2019-12-24 13:46
[討論] 有人使用過pro eye嗎?
 • 2019-11-18 15:31
 • Roderick
 • 最新回應  2019-11-26 10:11
[討論] Vive Pro now $599
 • 2020-1-11 10:51
 • TMY

HTC維修進度查詢