VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[討論] TPYE-C 3.1 轉 DP 母 疑慮
  • 2020-10-12 15:17
  • william1457
  • 最新回應  2020-10-12 15:54
[處理中] 為什麼不能下載陰屍路?
  • 2020-10-5 23:39
  • 神戶牛
  • 最新回應  2020-10-7 12:11
[已解決] HTC VIVE 基地台 上下顛倒 會影響定位功能嗎?
  • 2020-9-25 17:24
  • Yuki no yoru
  • 最新回應  2020-9-29 09:30

HTC維修進度查詢