VIVE討論

VIVE產品討論、使用問題、心得討論與分享、評測與功能教學

[討論] Vive Cosmos 無線裝置推薦的行動電源
 • 2020-2-3 16:36
 • KingHong
 • 最新回應  2020-2-3 22:59
[討論] Vive Pro now $599
 • 2020-1-11 10:51
 • TMY
[討論] PCIe WiGig
 • 2019-12-22 09:28
 • hawkerleo
 • 最新回應  2019-12-24 13:46
[討論] 請問目前PPGUN有支援vive、vive pro哪些游戲呢?
 • 2019-11-20 22:26
 • andy mine
 • 最新回應  2019-11-21 09:48
[討論] 有人使用過pro eye嗎?
 • 2019-11-18 15:31
 • Roderick
 • 最新回應  2019-11-26 10:11

HTC維修進度查詢